LITUANISTINĖS MOKYKLOS “SAULUTĖ“ TĖVELIŲ/GLOBĖJŲ

TEISĖS:

1.    Gali ir yra raginami dalyvauti mokyklos

     savivaldoje.

2.    Dalyvauti nustatant mokyklos ugdymo turinį, metodus, vertinimo formas ir t.t.

3.    Gauti informaciją apie savo vaiko mokymąsi, elgesį, mokymosi  sąlygas.

4. Teikti pasiūlymus dėl mokymo formos ir turinio tobulinimo.

 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS “SAULUTĖ“ TĖVELIŲ/GLOBĖJŲ PAREIGOS:

1.    Atvykti į mokyklą  laiku ir atvesti savo vaikučius mokytojai į klasę.

2.    Kiekvieną kartą pasirašyti į mokytojos knygą šalia savo vaiko vardo.

3.    Pasiimti savo vaikus laiku ir vėl ameniškai pasirašyti į knygą šalia vaiko vardo.

4.    Jeigu vaiką sutinka paimti kitas tėvelis/mamytė, tada kas pasiima privalo pasirašti prie visų paimtų vaikų vardų.

5.    Dalyvauti mokyklos veikloje, susirinkimuose, švenčių ruošime.

6.    Padėti surasti sponsorių mokyklai.

7.    Budėti per pertraukas.

 

Moksleivių elgesio taisyklės:

     I.      Nevėluoja į mokyklą. Be pateisinamos priežasties nepraleidžia pamokų.

     II.            Kiekvieną sekmadienį atsineša visas tai dienai reikalingas mokymo priemones.

  III.          Pamokos metu sėdi savo vietoje. Išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui.

 IV.           Stengiasi stropiai ir sąžiningai mokytis; praleidęs pamokas, sužino iš mokytojų ir paruošia praleistai ir ateinančiai savaitei paskirtus namų darbus.

    V.            Prižiūri jam skirtą darbo vietą.

 VI.            Pamokų metu negalima naudotis mobiliais telefonais. Jie turi būti išjungti.

VII.          Kultūringai elgiasi ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, neskriaudžia silpnesnių už save mokinių, nesistumdo su draugais, nebėgioja po klasę, sveikinasi su visais mokytojais ir svečiais.

VIII.          Pavalgę mokiniai sutvarko ir nuvalo savo vietą prie stalo, išmeta šiukšles.

  IX.        Mokiniai pertraukų metu negali išeiti iš mokyklos teritorijos. Vaikai negali eiti už mokyklos pastato, prie vartų ar į gatvę.

    X.          Gerbia tėvus ir vyresniuosius, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, vykdo pedagogų, mokyklos vadovybės reikalavimus.

  XI.            Mokiniai visada privalo klausyti mokytojų, kad nebūtų pažeidžiamos saugumo taisyklės. Už besikartojantį mokinio taisyklių nevykdymą ar pažeidimą, pagal mokyklos nuostatus mokinys bus įspėjamas ir apie tai informuosime tėvus.

  

PAPILDOMA INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ SAUGUMO:

1)    Prasidėjus pamokom durys bus užrakintos, kad nevaikščiotų pašaliniai nepažįstamieji.

2)    Mokykla turi turėti visus kontaktinius numerius nelaimės atveju,  dėlto prašau visų tėvelių duoti savo telefono numerį, kuriuo būtų įmanoma prisiskambinti esant svarbiam reikalui.

3)    Mokykla visada turi turėti „pirmosios pagalbos dėžutę“ ir asmenį atsakingą už tai.

 

 

RIBOTA ATSAKOMYBĖ

Lituanistinės mokyklos „Saulutė“ mokytojai ir vadovai visomis priemonėmis siekia užtikrinti vaikų saugumą pamokų, pertraukų ir kitų užsiėmimų mokyklos teritorijoje metu, jie neatsako dėl traumų ir fizinių sužalojimų, patirtų neatsargiai elgiantis, o taip pat už mokinių ir jų tėvų turtui padarytą materialinę žalą.

 

Su taisyklėmis susipažinau ir įsipareigoju jų laikytis:

 

Mokinys________________________  Data___________________________

 

Tėvai_____________________________  Data___________________________

 

 

 

SAULUTES TAISYKLES.pdf SAULUTES TAISYKLES.pdf
Size : 0.046 Kb
Type : pdf
Make a Free Website with Yola.