Nuoširdžiai dėkojame  "Saulutės" vardu visiems mokyklos geradariams ir aukotojams!

 

 2012 m.

 Aukos  Lituanistinei Mokyklėlei Saulutė (Motinos Diena)

J. Giedraitienė 

J. Labanauskas

L.M. Grumulaičiai

G. Viktorienė

R. A. Kilbauskai

A. S. Bielskiai

J. K. Adickai

kan. B. Talaišis

J. Breeze

S. Starkus

M. S. Oles

V. W. Wainhofers

A. Jasaitienė


$20.00 

20.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

5.00

5.00

4.00

                                    Viso: $134.00

 Širdingai Jums dėkojame!

 

2011 m.Dėkojame:

 p. Vidai Meiluvienei už $50.00 auką Saulutės mokyklos mokinių knygoms.


 Monikai Vilkialytei už pagalbą mokytojoms dirbant su mokiniais.


2010 m.

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Garbės Konsului Algimantui Karnavičiui,

kuris šias metais fin. parėmė Saulutės mokyklą perduodamas  $500.00 čekį (iš LT Konsulato), kurį p. Angelė Karnienė įteikė  mokyklos vedėjai Vidai Meiluvienei per Saulutės mokyklos Kalėdų Eglutę.

2010m. gruodžio 19 d.

 2010-jų metų AUKOTOJAI:

 p. Vida Ramonas       $ 50.00

Anonimas                    $20.00

 Ačiū Kalėdų Seneliui (p. Radvilai) už dovanėles ir Snieguolei (p. Rimai Kilbauskienei) už pagalbą.

 Dėkojame p. Vidai ir Sigitui Ramonams už  50.00 dol. auką Saulutės mokyklai. 

antara nuotrauka 

(iš kairės į dešinę) p. Aldona Stasiukevičienė-Lietuvių Fondo atstovė, p. Vida Ramonas- gydytoja ir p. Sigitas Ramonas- dr. Jono Basanavičiaus ainis, p. Rimantas Šnizevičius-Saulutės mokyklos iždininkas, p. Vida Meiluvienė- Lietuvių Klubo pirmininkė ir Saulutės mokyklos vedėja.

2009 

 

 Nuoširdžiai dėkojame:   Gerb. Garbės Konsului Algimantui Karnavičiui, kuris įteikė

$500.00 čekį (iš LT Konsulato) mokyklos vedėjai Soterai Kungytei Maksvytienei  2009m. gruodžio 20d. per lituanistinės mokyklėlės "Saulutė" Kalėdų Eglutę.

 Per mokyklėlės kalėdinį pasirodyma aukų surinkome: $275.00  

 Ačiū visiems aukojusiems! 

Ypatingai dėkojame

  gerb.p. A. Karnavičiui

 už mokyklėlės "SAULUTĖ" metraščių atspausdinimą. 

 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME LIETUVIŲ FONDUI UŽ FINANSINĘ PARAMĄ ($1,100.00) , KURIĄ PER VASARIO 16d. MINĖJIMĄ (2009m. vasario 15d. Lietuvių Klube, St. Petersburg, Florida) ĮTEIKĖ GERB. PONIA ALDONA STASIUKEVIČIENĖ (Lietuvių Fondo atstovė).

mokyklos "SAULUTĖ" vadovai, mokytojai, tėveliai ir mokiniai

DĖKOJAME ŠVIETIMO VAJUI UŽ PASKIRTĄ $400.00 AUKĄ LITUANISTINEI MOKYKLAI "SAULUTĖ"

 

DĖKOJAME!!!

2009-jų metų GERADARIAMS:

pulk. leit. Romanui Satkui su šeima- už mikrobanginę krosnelę, CD grotuvą, ir šaldytuvėlį.
p. Aušrai Beinaravičienei ir jos šeimai-už televizorių
p. A. ir D. Kadzevičiaims- už kopijavimo aparatą
p.Lina Vilkialis ir jos šeimai- už CD ir DVD grotuvus.
p.Janei Grybauskas - už lietuviškus tautinius rūbus.
p.Vasiukevičienei- už lietuviškus tautinius rūbus.

 

 

2009-jų metų AUKOTOJAI:

Dr. Vida Ramonas       $ 50.00

J.K. Giedraitienė         $20.00

Anonimas                    $10.00

Anonimas                    $10.00

DĖKOJAME VISIEMS TĖVELIAMS, KURIE PRISIDĖJO PRIE MAŽOSIOS LIETUVIŲ KLUBO (MOKYKLOS SALĖS) DAŽYMO, O YPAČ RAMUTEI KRIKŠČIKIENEI, KURI VISUS SUORGANIZAVO IR RŪPINOSI, KAD DARBAI BŪTU ATLIKTI.

 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ MOKYKLOS "SAULUTĖ" MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖJE VISIEMS TĖVELIAMS, MOKYTOJAMS, MOKINIAMS IR SVEČIAMS: GARBĖS KONSULUI A. KARNAVIČIUI, p. A. KARNIENEI ir kleb. kan. B. TALAIŠIUI (gegužės 31d. 2009m).

2008 

 

Nuoširdžiai dėkojame:   Gerb. Garbės Konsului Algimantui Karnavičiui, kuris įteikė

$500.00 čekį (iš LT Konsulato) mokyklos vedėjai Editai Navickas  2008m. gruodžio 14d. po lituanistinės mokyklėlės "Saulutė" kalėdinio pasirodymo.

 Per mokyklėlės kalėdinį pasirodyma aukų surinkome: $225.00  

 Ačiū visiems aukojusiems! 

 2008-jų metų AUKOTOJAI:

L. Januškis

 $ 100.00

Y. Kunčaitis 

 $ 100.00

Anonimas

 $ 100.00

R. Zelepūga

 $ 100.00

L.Burkauskienė

 $   50.00

E. Krasauskienė

 $   50.00

Anonimas

 $   50.00

J. Ballard

 $   20.00

 

 

Jeigu norite finansiškai paremti mūsų mokyklėlę, aukas prašome siųsti šiuo adresu:

Lituanistine mokykla Saulute

555 68th Ave.

St. Pete Beach, FL 33706

 

Ant čekio užrašykite:

 "LITHUANIAN SCHOOL SAULUTE"

Visiems už aukas nuoširdžiai dėkojame!

 PS: Paaukotą sumą galėsite nurašyti nuo mokesčių.  Už kiekvieną auką Jūs gausite kvitą, kaip įrodymą, kad paaukojote nepelno siekiančiai organizacijai- Saulutės mokyklai.

Make a Free Website with Yola.